O projekte - info

Podpora zdravotne znevýhodnených ľudí po fyzickej, ale aj psychickej stránke, aby nestrácali motiváciu ani elán do života a tým neustále rozvíjali nielen seba, ale aj obohacovali našu spoločnosť, je jednou z nevyhnutných súčastí nášho života. Niektorí potrebujú povzbudiť a nájsť svoje miesto v už nastavenom systéme, iní musia nájsť zmysel v tom, čo ich postretlo, začať od začiatku.  Z toho dôvodu je cieľom projektu Paralympijského centra poskytnúť čo najlepšie podmienky na šport a telesný a duševný rozvoj  zdravotne znevýhodnených osôb.

Každý z nás sa môže stať osobou so zdravotným znevýhodnením. Podľa údajov Národného rehabilitačného centra Kováčová pribudne ročne na Slovensku 600 až 1 000 ľudí po rôznych úrazoch, ktorí sú trvale pripútaní k invalidnému vozíku alebo majú obmedzenú pohybovú aktivitu.

Paralympijské centrum je navrhnuté ako jedinečná stavba, tak architektonicky ako aj účelovo, pre občanov a športovcov so zdravotným znevýhodnením. Má nastavených viacero úloh, medzi ktorými je najmä sociálna integrácia zdravotne znevýhodnených  do bežného života, aby sa títo ľudia naučili po úrazoch opäť existovať v bežnom živote bez väčších problémov ako aj príprava paralympijských športovcov na paralympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, na svetové poháre a iné súťaže na domácej a medzinárodnej úrovni.

Paralympijské centrum je štátom garantovaná investícia rozvrhnutá, vzhľadom na štátny rozpočet na viac rokov, či už formou dotácie zo štátneho rozpočtu alebo jedinečného postavenia zdravotne znevýhodnených v rámci Európskeho sociálneho fondu. Táto garancia vyplýva z postavenia Slovenského paralympijského zväzu, jediného akcionára a majiteľa realizátora projektu PARALYMPIJSKÉHO CENTRA, a.s. a je zároveň viazaná na zákon o športe č. 440/2015 Z.z..

Projekt Paralympijského centra sa pripravuje viac ako 10 rokov a dôvodom, pre ktorý sa dodnes nezačal realizovať je nemožnosť financovania z tzv. kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu, nakoľko tieto sú už viac ako 10 rokov striktne obmedzené. Štátny rozpočet podporuje kapitálové investície takmer výlučne vtedy, ak sa jedná o projekty spolufinancované zo zdrojov Európskej únie.

Štátny rozpočet zabezpečuje prevádzku takmer všetkých odvetví formou bežných prevádzkových výdavkov na nájmy, služby a mzdy a to aj vtedy, ak to je dlhodobo pre štát nevýhodnejšie. Veľká časť verejných a neziskových inštitúcií, ktoré sú financované zo zákona, sídli v prenajatých priestoroch a to je dôvod pre ktorý tento projekt nezískal doteraz financovanie.

Postavenie Paralympijského centra a jeho akcionára Slovenského paralympijského výboru v tomto prípade možno porovnať so situáciou napr. nemocníc, ktoré sú v mnohých prípadoch neziskové subjekty financované zo zákona. Ak si takýto subjekt zabezpečí investora, ktorý investíciu rozloží v čase na viac ako 10 rokov, štátny rozpočet vie investíciu vykryť formou bežných transferov v období dlhšom ako 10 rokov (nie však jednorazovou investíciou na úvod). Z tohto dôvodu zmenil majiteľ projektu stratégiu a rozhodol sa priamu výstavbu z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu nahradiť formou súkromnej investície, ktorej splatenie garantuje tým, že má vopred pokrytú obsadenosť svojich kapacít vlastnými členmi.

Z tohto pohľadu sa jedná o atraktívny investičný projekt, nakoľko zabezpečenie príjmov je garantované zákonom, minimálnou sumou, ktorá zo štátneho rozpočtu povinne musí byť vyčlenená na paralympijský vrcholový šport a súčasne kapacity Paralympijského centra sú dimenzované tak, že zariadenie bude takmer nepretržite obsadené vlastnými členmi, ktorí za tieto služby dnes platia tretím stranám a je pre nich výhodnejšie využívať vlastné špecializované zariadenie.

Zároveň bude investícia garantovaná možnosťou zriadenia záložného práva na akcie (evidované v obchodnom registri na okresnom súde) a na nehnuteľnosť (evidované v katastri nehnuteľností a registri záložných práv, pričom zápisy sú autorizované notármi a ich následné spochybnenie nie je možné).

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top