O projekte - Zámer centra

Zdravotne postihnutí jednotlivci sa odlišujú od zvyšku spoločnosti rôznymi anatomickými deformáciami, ktoré ich znevýhodňujú. Majú problémy pri adaptácii na pracovné prostredie, vyžadujú vytvorenie špeciálnych pracovných či spoločenských podmienok pre profesionálny alebo kariérny rast a často vyžadujú väčšiu pozornosť svojho okolia. Všetky tieto atribúty znižujú ich možnosti nájsť pre seba uplatnenie či zamestnanie. Na Slovensku je práca so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi na nedostatočnej úrovni, stále nie sú dostatočne rozvinuté služby pre týchto ľudí. Zaoberajú sa ňou niektoré neziskové organizácie, ktoré umožnia zdravotne znevýhodneným ľuďom nadobudnúť fyzickú kondíciu,  avšak táto starostlivosť nie je riešená komplexne, aj napriek skutočnosti, že je veľmi žiadúca a žiadaná. Aj materiály OECD uvádzajú fakt, že je nevyhnutné riešiť problematiku ľudí so zdravotným znevýhodnením inštitucionálnou formou, teda zriadiť pre týchto ľudí inštitúciu – centrum, ktoré by komplexne riešilo požiadavky a starostlivosť o nich.

Z uvedeného vyplýva, že je celospoločenská objednávka na vybudovanie takého jedinečného projektu akým je Paralympijské centrum, v ktorom sa môžu ľudia so zdravotným znevýhodnením sústreďovať a dosahovať svoj fyzický aj psychický rozvoj bez akýchkoľvek bariér. Zámerom projektu je preto postaviť centrum pre športovcov so zdravotným postihnutím, ale aj pre vrcholových športovcov a športovú verejnosť, podporiť mládež v aktívnom pohybe, športe, ponúknuť zamestnanie ľuďom v oblasti športu a sociálnej práce a zároveň pracovné príležitosti pre zdravotne znevýhodnených.

Rovnako je nevyhnutné ponúknuť kvalitné služby a výuku na návrat do života pre ľudí po úrazoch, ktorí sa ťažko adaptujú do každodenného života, dať im možnosť vzdelávať sa a pomôcť im, v prípade záujmu, dostať sa aj na profesionálnu športovú úroveň.

Rozmery Paralympijského centra

Športovo - spoločenský rozmer

 • stredisko štátnej paralympijskej reprezentácie
 • vybudovanie diagnostického centra pre EÚ
 • celoročné  tréningové centrum
 • kondično-rehabilitačné centrum
 • PR aktivity - kultúrne, spoločenské a športové
 • organizovanie medzinárodných športových podujatí (MS, ME...)
 • organizovanie turnajov
 • organizovanie kultúrnych podujatí

 

Vzdelávací rozmer

 • vysunuté pracovisko Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Vysoká škola zdravotníctva sociálnej práce Sv. Alžbety, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava – Inštitút  fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany
 • výučba a prax
 • priamy kontakt študentov s rôznymi typmi postihnutí a s potrebnou starostlivosťou
 • prednášková a konferenčná činnosť
 • charitatívna činnosť
 • informačné stredisko pre zdravotne postihnutých
 • rekonvalescenčné pobyty – spolupráca Kúpele Piešťany

 

Sociálno – ekonomický rozmer

 • bývanie „na pol ceste“,  spolupráca s NRC Kováčova po ukončení pobytu a stabilizácii zdravotného stavu, následná  sociálna rehabilitácia
 • vybudovanie požičovne zdravotných pomôcok,  zber nepoužívaných a následná repasácia
 • vybudovanie databázy zdravotne znevýhodnených
 • zamestnanie občanov so zdravotným znevýhodnením
 • poradenstvo, následná príprava bývania v rodinnom prostredí, rekvalifikácia
 • autoškola na ručné ovládanie, rekondičné jazdy
 • podpora rovnocennosti

 

Paralympijské centrum bude fungovať celoročne, pričom bude poskytovať rôzne programy a rôzne druhy pobytov s odbornou pomocou, ktoré majú prispieť k zaradeniu sa zdravotne znevýhodnených občanov do bežného života.

Zdravotná rehabilitácia sa v centre poskytovať nebude, lebo projekt je zámerne umiestnený v medzinárodne vyhľadávanom kúpeľnom rezorte Piešťany, ktoré sú dlhoročnými partnerom Slovenského paralympijského výboru a poskytujú zdravotnú rehabilitáciu s unikátnou zdravou piešťanskou minerálnou vodou.

Paralympijské centrum neplánuje postaviť vlastné stravovacie zariadenie, nakoľko v blízkom okolí sa nachádzajú tri dlhoročné komerčné stravovacie zariadenia, ktoré je na tento účel možné využiť a Paralympijské centrum nechce niesť prevádzkové riziko vlastnej reštaurácie. Súčasne sa plánuje dať do podnájmu priestor s terasou, kde tretí subjekt v prenájme môže otvoriť vlastnú reštauračnú prevádzku, ktorú môžu klienti Paralympijského centra využívať. V prípade, ak sa nevyužije tento priestor na nájom tretím subjektom, môže sa využiť ako obchodný priestor alebo konferenčný priestor.

Časti stavby

 • sociálna časť – bývanie na „pol ceste" (prechodné bývanie ľudí po úrazoch)
 • športová časť (športová hala s bezbariérovým hľadiskom)
 • administratívna časť (kancelárie, konferenčné priestory, galéria)

© Copyright 2019 by Slovenský paralympijský výbor

Top